samen

Samen staat centraal in onze schoolvisie. Niemand staat er alleen voor. Dankzij goede schoolafspraken, is er een open communicatie op onze school. We vinden het belangrijk te luisteren naar anderen, maar ook om onze eigen mening te kunnen vertellen.
We proberen de ouderbetrokkenheid te vergroten door zo veel mogelijk op positieve wijze de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Onze school zet een individuele begeleiding én opvolging van elk kind op het voorplan. Dit gebeurt zonder vooroordelen en met respect voor ieders levensbeschouwelijke keuze. Onze school vindt een individuele begeleiding én opvolging van elk kind bijzonder belangrijk. Daarom werken we aan een duidelijke en open communicatie.

samen leren

Heel het schoolgebeuren is gericht op het ontwikkelen van onze kinderen. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid zijn pijlers van ons pedagogische project.
Het schoolteam van Klavertjevier creëert een veilige omgeving waarin kinderen de kans krijgen om zich maximaal te ontplooien. De lesinhouden worden op gedifferentieerde wijze aangebracht. Het leerkrachtenteam maakt hiervoor gebruik van een waaier aan werkvormen zoals contract- en hoekenwerk, thematisch werk, groepswerk.
Actuele en creatieve leermiddelen maken van onze school een dynamische plek. Via systematische begeleiding en navorming willen we voortdurend vernieuwend werken.
Op die manier dragen we ons steentje bij tot een brede basiszorg. Zo garanderen we een veilig klas- en schoolklimaat voor elk kind.
Sociale vaardigheden spelen eveneens een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen (cfr. Preventiepiramide Declerck). We proberen steeds kort op de bal te spelen en onmiddellijk in te grijpen als er conflicten zijn.

samen werken

De school biedt een meerwaarde op meerdere vlakken dan enkel op onderwijskundig gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld naschoolse activiteiten, Nederlandse lessen voor ouders en sportactiviteiten op woensdagmiddag.
Onze school werkt netwerkverbredend. Klavertjevier is dan ook een Brede School. We werken samen met verschillende externe organisaties inzake onderwijs, welzijn, cultuur, opvang en zorg. Basisschool Klavertjevier zet hiervoor in op de vele troeven die onze hoofdstad te bieden heeft (museumbezoek, theater, natuurbezoek,… )
We werken aan de samenhorigheid door groepsopdrachten en klasoverschrijdend te werken. Bovendien staat de vrijdagnamiddagspeeltijd in het teken van samen spelen, want dan spelen alle leerkrachten samen met de kinderen op de speelplaats.

samen gelukkig

Het symbool Klavertjevier draagt bij tot deze stelling en is ook verweven binnen onze school – en zorgvisie. We streven ernaar dat elk kind, elke leerkracht en elk personeelslid zich goed voelt op school. Er wordt besproken wat goed gaat maar ook wat minder gaat.
Basisschool Klavertjevier blinkt uit door een efficiënt zorgbeleid. Ons zorgteam bewaakt het welbevinden van elk kind en elke leerkracht.
In nauw overleg met de leerkracht worden observaties en vaststellingen besproken met de zorgcoördinator, directeur, zorgondersteuners en CLB.
We willen dat kinderen zich zowel emotioneel als fysiek goed voelen. We doen dit door aandacht te hebben voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Zo eten onze kinderen vier dagen per week verplicht een stukje fruit en eten we enkel koek op vrijdag. We organiseren ook dans-, loop- en sportwedstrijden.